Určení provozovatele základní služby a informačního systému základní služby – Zákony v České republice

§ 22a

(1) Úřad rozhodnutím určí provozovatele základní služby a informační systém základní služby, pokud naplní odvětvová a dopadová kritéria, která zohledňují významnost

a) služeb poskytovaných v jednotlivých odvětvích uvedených v § 2 písm. i) a

b) dopad kybernetického bezpečnostního incidentu zejména na

1. rozsah a kvalitu poskytování základní služby uživatelům, kteří jsou na ní závislí,

2. ekonomické a společenské činnosti a veřejnou bezpečnost,

3. vzájemnou závislost odvětví uvedených v § 2 písm. i).

Dopadová a odvětvová kritéria pro určení provozovatele základní služby a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností stanoví prováděcí právní předpis.

(2) V případě, že Úřad zjistí, že orgán nebo osoba, které hodlá určit podle odstavce 1 jako provozovatele základní služby, poskytují danou službu i v jiném členském státě, provede před rozhodnutím ve věci konzultaci s příslušným orgánem dotčeného členského státu.

(3) Proti rozhodnutí Úřadu o určení provozovatele základní služby a informačního systému základní služby není rozklad přípustný.

(4) Úřad ověřuje nejméně každé 2 roky ode dne vydání rozhodnutí o určení provozovatele základní služby, zda jsou splněny podmínky pro určení provozovatele základní služby a informačního systému základní služby.