Nepozornost, hyperaktivita a impulsivita u dětí může být ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je neurovývojová porucha, která se často projevuje již v dětství. Tato porucha ovlivňuje schopnost soustředit se, udržet pozornost a regulovat impulzivní chování. Nejčastěji postihuje děti ve věku od 6 do 12 let a může značně ovlivnit jejich školní úspěch i sociální interakce. Mezi nejtypičtější projevy ADHD patří nadměrná nepozornost, hyperaktivita a impulsivita. V tomto článku si přiblížíme tyto projevy podrobněji a ukážeme možnosti jejich správného rozpoznání a léčby.

Projevy ADHD u dětí

Jedná se o kombinaci tří hlavních symptomů: nepozornosti, hyperaktivity a impulsivity. Nepozornost znamená, že dítě má problém soustředit se na jednu věc nebo úkol po delší dobu. Je rozptýlené, snadno se vyrušuje a často zapomíná na povinnosti nebo instrukce. Dítě s ADHD také může být nadměrně aktivní a nemotorné. Projevuje neustálou potřebu pohybu a hraní si s rukama či nohama i ve chvílích klidu. Posledním projevem je impulsivita – dítě nedokáže kontrolovat své impulzy a jedná bez ohledu na následky. Může například přerušovat ostatní lidi při rozhovoru nebo skočit do situace bez uvážení.

Projevy ADHD u dětí mají negativní dopad jak na jejich školní výkon, tak i na sociální interakce s vrstevníky a rodinou. Dítě s touto poruchou může mít problém udržet pozornost ve škole, což se projevuje nižšími známkami a obtížemi při plnění úkolů. Hyperaktivita a impulsivita pak mohou vést k obtížím ve vztazích s ostatními dětmi, protože se nedokáže přizpůsobit pravidlům a očekáváním skupiny.

Dítě s ADHD také často trpí nízkým sebevědomím a má pocit, že je „jiné“ nebo „horší“ než ostatní. Je důležité tuto poruchu co nejdříve rozpoznat a poskytnout dítěti vhodnou podporu a léčbu, která mu pomůže zvládat projevy ADHD a dosahovat svého potenciálu.

Jak rozpoznat projevy ADHD u dětí

ADHD, neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou, je neurovývojové onemocnění postihující především děti. Jedná se o komplexní poruchu, která se projevuje různými způsoby a může být často zaměňována za normální chování dítěte. Mezi nejčastější projevy ADHD u dětí patří neschopnost soustředit se na jednu věc po delší dobu, impulsivita a nadměrná aktivita.

Dítě s ADHD má problém udržet si pozornost na školních úkolech nebo jiných činnostech vyžadujících koncentraci. Často je rozptýlené a snadno se odvádí vnějšími podněty. Dítě také může pociťovat potřebu stále hýbat nohama nebo rukama, poskakovat na židli nebo být neposedné. Dalším typickým projevem je impulzivita – dítě nemusí dokončit myšlenku ani otázku druhého člověka a okamžitou odpovídá bez přemýšlení. Tyto symptomy mohou negativně ovlivnit školní výkon i sociální interakce dítěte.

Je tedy velmi důležité tyto projevy včas rozpoznat a vyhledat odbornou pomoc. Diagnóza ADHD se provádí na základě důkladného vyšetření psychologem nebo psychiatrem, kteří zhodnotí chování dítěte a jeho schopnost soustředit se. V případě potvrzené diagnózy je možné zahájit vhodnou terapii, která může pomoci dítěti lépe se adaptovat ve škole i v běžném životě.

Možnosti léčby projevů ADHD u dětí

Je charakterizována problémy s pozorností, hyperaktivitou a impulzivitou. Existuje několik možností léčby projevů ADHD u dětí, které mohou pomoci zlepšit jejich každodenní život.

Jednou z hlavních forem léčby je farmakoterapie. Léky používané k léčbě ADHD jsou obvykle stimulanty nervového systému, jako například metylfenidát nebo amfetaminy. Tyto látky působí na centrální nervový systém a pomáhají snižovat symptomy ADHD, jako nedostatek pozornosti a impulsivitu. Nicméně je důležité si uvědomit, že každý jedinec reaguje na tyto léky individuálně a proto by měl být výběr správných medikamentů prováděn pod dohledem odborných specialistů.

Další možnost léčby projevů ADHD u dětí je psychoterapie. Tato forma terapie se zaměřuje na rozvoj specifických dovednostních sad a strategiemi řešení problémů spojených s ADHD. Psychoterapeutické techniky mohou zahrnovat kognitivně-behaviorální terapii, která pomáhá dítěti rozpoznat a změnit negativní myšlenkové vzorce spojené s ADHD. Důležitou součástí psychoterapie je také podpora rodičů a učitelů – pedagogická poradna Benešov, kteří se učí jak lépe porozumět potřebám dítěte s ADHD a jak mu poskytnout vhodné prostředí pro jeho růst a vývoj.