Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu nezjistila chyby při vyplácení dotací a kontrolách jejich využití

Provedená kontrola NKÚ nenašla žádné pochybení při administraci, kontrolách či zadávání veřejných zakázek projektů Programu rozvoje venkova 2014–2020. Ani u jednoho z kontrolovaných projektů NKÚ nezjistil, že by příjemci vynaložili peněžní prostředky na realizaci projektů nehospodárně a v rozporu s právními předpisy. Celkový dopad podpory bude navíc vyhodnocen v souladu s platnou legislativou až v roce 2026.

Jediné pochybení zjištěné při kontrole se týká nedostatků při vyplňování monitorovacích zpráv ze strany žadatelů. Zprávy slouží pro vyhodnocení cílů Programu rozvoje venkova. 

Cíle Programu rozvoje venkova (PRV) se v souladu s legislativou EU týkají pouze programu nebo opatření, nikoliv jednotlivých projektů. V této podobě také PRV schválila Evropská komise, která posuzuje, zda jsou naplňovány příslušné legislativní požadavky. Nastavení cílů až na úroveň projektů a jejich následné detailní vykazování by tak šlo již výrazně nad rámec zákonných požadavků a neúměrně by byrokraticky zatěžovalo jak systém administrace, tak i jednotlivé příjemce dotace. 

Údaje sbírané od příjemců dotace v rámci monitorovacích zpráv jsou dále používány jako jeden ze zdrojů pro sledování plnění celkových ukazatelů programu a před jejich využitím jsou vždy ověřeny. Primárně jsou to ekonomické ukazatele, které se hodnotí na úrovni celého opatření a týkají se zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Tyto ukazatele se hodnotí až s odstupem po proplacení konkrétního projektu. Výsledky posouzení budou obsaženy v závěrečném hodnocení programu v roce 2026, poté, co program skončí. Tento dokument předloží, jako obvykle, Česká republika Evropské komisi k vyjádření. 

NKÚ se domnívá, že MZe nebo Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) měli podat trestní oznámení na tři žadatele o dotaci za údajně možné nezákonné využití dotace. MZe ani SZIF však nedošli k závěru, že okolnosti v daných případech nasvědčují spáchání trestného činu. V systému poskytování dotací jsou prokazatelně zavedeny a užívány kontrolní nástroje, které účinně chrání finanční zájmy jak EU, tak ČR, a ve sporných případech tak nejsou finanční prostředky příjemcům dotace proplaceny.