Kontrola činnosti Úřadu – Zákony v České republice

§ 24a (1) Kontrolu činnosti Úřadu vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen „kontrolní orgán“). (2) Kontrolní orgán se skládá nejméně ze 7 členů. Poslanecká sněmovna…

Opatření – Zákony v České republice

(1) Opatřeními se rozumí úkony, jichž je třeba k ochraně informačních systémů nebo služeb a sítí elektronických komunikací před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo před kybernetickým bezpečnostním incidentem anebo k řešení…

STAV KYBERNETICKÉHO NEBEZPEČÍ – Zákony v České republice

§ 21 (1) Stavem kybernetického nebezpečí se rozumí stav, ve kterém je ve velkém rozsahu ohrožena bezpečnost informací v informačních systémech nebo bezpečnost služeb elektronických komunikací anebo bezpečnost a integrita sítí…

Autorizace subjektů posuzování shody podle aktu o kybernetické bezpečnosti – Zákony v České republice

§ 22b (1) Stanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný na základě aktu o kybernetické bezpečnosti konkrétní nebo dodatečné požadavky na subjekty posuzování shody s cílem zajistit jejich technickou způsobilost k…

Určení provozovatele základní služby a informačního systému základní služby – Zákony v České republice

§ 22a (1) Úřad rozhodnutím určí provozovatele základní služby a informační systém základní služby, pokud naplní odvětvová a dopadová kritéria, která zohledňují významnost a) služeb poskytovaných v jednotlivých odvětvích uvedených v §…

Evidence – Zákony v České republice

§ 9 (1) Úřad vede evidenci kybernetických bezpečnostních incidentů (dále jen „evidence incidentů“), která obsahuje a) hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu, b) identifikační údaje systému, ve kterém se kybernetický bezpečnostní incident vyskytl, c) údaje o…